Σε προσλήψεις προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας- Δείτε αναλυτικά

Για 4 μήνες

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης, προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Οι θέσεις είναι οι εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, Αλεξάνδρου Υψηλάντη 197, Τ.Κ. 26110 – ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Μάρκου Παναγιώτας ή κου Παυλόπουλου Κ. (τηλ. επικοινωνίας 2610- 275070).

ΔΕΙΤΕ πιο αναλυτικά τις θέσεις: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Τόπος
απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

-ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

Αρχαιολογικό
Μουσείο και χώροι
Πατρών
(Δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας
ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης
τεσσάρων (4) μηνών, και
όχι πέραν της 31/12/2019

2 θέσεις. 

-ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

Αρχαιολογικό
Μουσείο και χώροι
Αιγίου
(Δήμος Αιγιαλείας)

Ν. Αχαΐας
ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης
τεσσάρων (4) μηνών, και
όχι πέραν της 31/12/2019

1 θέση.

-ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

Αρχαιολογικό
Μουσείο και χώροι
Πατρών
(Δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας
ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης
τεσσάρων (4) μηνών, και
όχι πέραν της 31/12/2019

1 θέση. 

-ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

Αρχαιολογικό
Μουσείο και χώροι
Αιγίου
(Δήμος Αιγιαλείας)

Ν. Αχαΐας
ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης
τεσσάρων (4) μηνών, και
όχι πέραν της 31/12/2019

1 θέση. 

ΔΕΙΤΕ ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: e-dimosio.gr

You May Also Like