Προσλήψεις στο Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών Αεροδρομίου Αράξου

Πρόσληψη, από 06-08-2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων / εποχικών αναγκών της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, Ως «2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 Πάτρα, τηλ. 2613-613437, 2613-613106, 2613-613421) εντός πέντε (05) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλ. έως και την 01/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
  7. Επικυρωμένο φωτ/φο αποδεικτικού γνώσης Η/Υ
  8. Επικυρωμένο φωτ/φο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και επίσημη μετάφραση αυτού
  9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

You May Also Like